Algemene Voorwaarden

A. Algemeen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Cliënt: de persoon die aan BeauMedique, praktijk voor huidverbetering en injectables te Valkenswaard., hierna te noemen: BeauMedique, opdracht heeft gegeven tot het verrichten van cosmetische behandelingen.
 2. Behandeling: alle behandelingen, zoals in een offerte of te voren aan cliënt gestuurde factuur vastgelegd en alle direct met de opdracht van cliënt verband houdende handelingen in de ruimste zin van het woord.

 

B. Toepasselijkheid  

 1. Deze voorwaarden strekken ter verduidelijking ten behoeve van de cliënt van de inhoud van de voorwaarden, die gelden bij de uitvoering van de opdracht tussen hem en BeauMedique en gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen cliënt en BeauMedique, waarop BeauMedique deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Indien partijen van deze voorwaarden af wensen te wijken, dient dat schriftelijk te zijn vastgelegd.

 

C. Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt in beginsel tot stand op het moment dat de getekende akkoordverklaring/informed consent door BeauMedique ontvangen is.
 2. De door BeauMedique gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende een half jaar na de intake, waarop die offerte gebaseerd was, tenzij anders aangegeven.

 

D. Uitvoering opdracht  

 1. BeauMedique zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. De behandelaar heeft voor alle behandelingen een inspanningsverbintenis en geen resultaatverbintenis.

 

E. Geheimhouding en exclusiviteit

 1. BeauMedique is verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhoudingsplicht betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die aan BeauMedique door cliënt ter beschikking zijn gesteld. De verplichting tot geheimhouding geldt niet als op grond van de wet de verplichting bestaat tot openbaarmaking van bepaalde gegevens.

 

F. Overmacht

 1. Omstandigheden die de uitvoering van de opdracht verhinderen en die niet aan BeauMedique zijn toe te rekenen. Hieronder vallen onder andere: stakingen in andere bedrijven; een onvoorzienbaar tekort aan personeel; een algemeen gebrek aan de benodigde grondstoffen, producten en/of andere benodigde zaken of diensten die nodig zijn voor het uitvoeren van de opdracht; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden, waarvan BeauMedique afhankelijk is; algemene vervoersproblemen. Deze omstandigheden gelden als voorbeeld van overmacht, voor zover zij de uitvoering van de opdracht onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken.
 2. Als een omstandigheid intreedt, nadat BeauMedique haar verplichtingen uit de opdracht al had moeten nakomen, heeft BeauMedique nog steeds het recht zich op overmacht te beroepen. In de periode van overmacht worden de verplichtingen van BeauMedique opgeschort. Als die periode langer duurt dan drie maanden, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 3. Als BeauMedique op het moment van intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, heeft zij het recht het reeds uitgevoerde deel afzonderlijk te factureren. Hetzelfde geldt indien BeauMedique slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen. Cliënt is dan verplicht deze factuur te voldoen alsof het een afzonderlijke opdracht betrof. Deze bepaling geldt echter niet als het reeds uitgevoerde of uitvoerbare deel van de opdracht geen zelfstandige waarde heeft.

G. Declaratie

 1. De cliënt dient de declaratie voor behandelingen op verzoek van BeauMedique geheel of gedeeltelijk voor het begin van de werkzaamheden door BeauMedique te voldoen. De hoogte van de vooruitbetaling wordt hierna bepaald. BeauMedique heeft zowel voor het begin van de behandeling als tussentijds het recht om de uitvoering van de behandeling op te schorten, tot het moment dat cliënt de verschuldigde vooruitbetaling aan BeauMedique heeft gedaan.
 2. De vooruitbetaling dient uiterlijk voor aanvang van de behandeling bij BeauMedique ontvangen te zijn.
 3. Het resterende bedrag moet worden betaald voorafgaand aan de vervolgbehandelingen. In elk geval dient het resterende bedrag betaald te zijn op de dag van de laatste behandeling.
 4. Vastgestelde afspraken kunnen kosteloos worden verzet tot maximaal 48 uur voor het geplande tijdstip. Als de cliënt niet verschijnt op een afspraak, danwel te laat annuleert, worden de behandelingskosten aan cliënt in rekening gebracht. De behandelingskosten belopen minimaal 15% van het totale factuurbedrag. BeauMedique heeft het recht om vergoeding van de werkelijke schade te vorderen.
 5. De in rekening gebrachte vergoeding voor levering van producten door BeauMedique aan cliëntdienen direct door de cliënt betaald te worden.
 6. Betalingen moeten plaatsvinden in contant geld of middels pinbetaling,op per masterdcard of Visa kaart ten kantore van BeauMedique, of door middel van een betaling (bijschrijving) op één door BeauMedique te noemen rekeningnummer.
 7. Cliënt kan geen rechten ontlenen aan de behandelingsovereenkomst indien de vooruitbetaling, als bedoeld in lid 2 van dit artikel, niet door BeauMedique ontvangen is. In dat geval is cliënt bovendien van rechtswege in verzuim en heeft BeauMedique zonder nadere sommatie of ingebrekestelling het recht vanaf de behandelingsdag cliënt een rente van 1% per maand in rekening te brengen tot aan de datum van algehele voldoening, onverminderd de verdere rechten die BeauMedique heeft.
 8. Als cliënt in gebreke blijft met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan heeft BeauMedique het recht haar vordering ter incasso uit handen te geven. De daarmee gemoeide kosten, zowel in en buiten rechte, komen dan voor rekening van cliënt. In ieder geval is cliënt verschuldigd:
  • a. over de eerste € 3.000,00: 15%, met een minimum van € 1.000,00
  • b. over het meerdere tot € 6.000,00: 10%
  • c. over het meerdere tot € 15.000,00: 8%
  • d. over het meerdere: 5%
   Indien BeauMedique aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, dient cliënt ook die te vergoeden.

 

H. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van BeauMedique, zowel voor directe als voor gevolgschade en voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door verzekeraar gedane uitkering.
 2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van BeauMedique beperkt tot het bedrag van de factuur.
 3. De beperking van de aansprakelijkheid geldt niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van BeauMedique of haar leidinggevenden / ondergeschikten.
 4. Rechten op vergoeding wegens aansprakelijkheid, verlopen na 2 maanden nadat het schadeveroorzakende feit zich heeft voorgedaan.

 

J. Reclame

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden of de factuur dienen door de cliënt binnen 30 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen drie maanden na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk te worden gemeld aan BeauMedique.
 2. Een klacht, als in het eerste lid bedoeld, schort de betalingsverplichting van de cliënt niet op.
 3. Bij BeauMedique nemen we zorg serieus.Wij vinden het belangrijk dat onze klanten tevreden zijn en wij doen daartoe ons uiterste best. Ondanks onze aandacht en inzet kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. U kunt dan een klacht indienen.U kunt er op rekenen dat wij uw klacht altijd serieus nemen en dat wij alles zullen doen om samen tot een oplossing te komen. Wat moet u doen? Uw klacht kunt u per e-mail versturen naar info@beaumedique.nl. Omschrijft u alstublieft  zo precies mogelijk uw klacht; op welke behandelingen, behandelaar, locatie en tijden deze betrekking heeft. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op over de ontvangst van de klacht. Binnen een termijn van uiterlijk 6 weken kunt u een oordeel van ons verwachten. Indien nodig kan deze termijn van 6 weken worden verlegd met een extra 4 weken, waarbij wij u daar als client zo snel mogelijk over zullen berichten. Als beide partijen tevreden zijn over het oordeel, dan is de klacht hiermee afgedaan. Als u er met ons niet uit komt dan is er sprake van een "geschil" u kunt nu de klachtenprocedure voortzetten en zich wenden tot de onafhankelijke geschilleninstantie DOKh.  www.dokh.nl

 

K. Toepasselijk recht

 1. Op alle overeenkomsten tussen cliënt en BeauMedique is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die verband houden met de overeenkomst tussen cliënt en BeauMedique, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar BeauMedique haar praktijk heeft.

 

Voorwaarden downloaden